Yhdistyssäännöt

Koivukylän koiraharrastajat ry. yhdistyssäännöt

1. §  Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Koivukylän Koiraharrastajat ry.

2. § Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

3. §   Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

4. §  Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on paikallisen koiraharrastuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, kilpailuja, kokeita ja näyttelyjä.

5. §  Varojen hankinta

Toimintaansa tarvittavat varat yhdistys hankkii liittymis- ja jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.

6. § Yhdistyksen jäsenyys

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö.

7. §  Jäsenen eroaminen

Jäsen voi halutessaan erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan, rikkoo muuten yhdistyksen sääntöjä vastaan tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

8. §  Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä äänioikeus. Alle viisitoistavuotiaalla (15) ei ole äänioikeutta.

Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee äänestyksen arpa.

9. §  Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset

Varsinaisen kokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin kahdeksannessa (8) pykälässä on varsinaisista kokouksista mainittu.

10. §  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                      1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

                      3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

                      5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

                      8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

                      9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

                      10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12. § Hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi neljä (4) muuta jäsentä.

Jäsenet valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarpeen vaatiessa jäsensihteerin. Sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsenistön keskuudesta.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden (2) muun jäsenen ollessa läsnä.

13.§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:

  • johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
  • kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
  • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
  • päättää toimikuntien jäsenten hyväksymisestä
  • päättää jäsenen ottamisesta ja erottamisesta siten kuin säännöissä on määrätty
  • edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

14. § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kutsu on esitettävä henkilökohtaisesti vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien tai muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

15. § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

16. § Toimikunnat

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokouksien ja hallituksen antamia ohjeita.

17. § Sääntöjen muutokset

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotusta tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

18. § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyslain 27. pykälän mukaisesti.

Yhdistyksen purkautuessa purkava kokous päättää varojen luovuttamisesta näiden sääntöjen 4. §:stä ilmenevän tarkoituksen edistämiseen.

19. §  Muuten noudatettakoon yhdistyslakia